hotellogo_0
קהילת יזמ"ה
ביחד מול משבר הקורונה
 במידה ואתם בבידוד/זקוקים לסיוע

hotel2
קהילייב
מוזמנים להצטרף אלינו לשידורי לייב שיתנהלו מעת לעת.

קבלת שבת בשעה 18:00
hotel2_0
מתנדבים למען הקהילה!
רוצים לסייע, לעזור?

 
hotel2
למידע נוסף על נגיף הקורונה מוזמנים להיכנס לאתר משרד הבריאות בכפתור למטה
hotel2_0
ספריית ספרים ומשחקים 24/7 בחצר יזמ"ה

מוזמנים לבוא, לתרום ספרים ומשחקים ולקחת כדי להעביר את הזמן


 
Powered by ActiveTrail